Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van CleanXL B.V. statutair gevestigd te Almere en de aan haar gelieerde vennootschappen. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES & TOEPASSELIJKHEID / CONVERSIE

1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

a. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor professionele doeleinden een overeenkomst afsluit met CleanXL B.V. overeenkomstig en onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij de aangeboden producten enkel zal gebruiken voor professionele doeleinden en niet als een consument kan worden beschouwd;
b. Invoerder: de invoerder van de Producten;
c. Producent: de producent van de Producten;
d. Product: een product zoals aangeboden op de website van CleanXL B.V.;
e. Bestelling: iedere bestelling zoals geplaatst door de Klant via de website van CleanXL B.V, zijnde www.cleanxl.nl.;
f. Werkdag: iedere kalenderdag, behoudens een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen en orderbevestigingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CleanXL B.V. en op alle rechtsbetrekkingen tussen CleanXL B.V. en haar Klanten die gebruik maakt van de website van CleanXL B.V. en Bestellingen op een elektronische wijze plaatst. Door het plaatsen van een Bestelling gaat de Klant onverwijld en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkent de Klant te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen aankoopvoorwaarden, behoudens artikel 1.3.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Eventueel schriftelijk bedongen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts) betrekkingen met CleanXL B.V. en laten de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarende karakter of een wijziging in de relevante wetgeving op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, zullen partijen aan die bepaling qua inhoud en strekking een betekenis toekennen waarop er wel een beroep kan worden gedaan en welke zoveel mogelijk aansluit bij de initiële inhoud en strekking. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in elk geval onverminderd van kracht.

1.5 De Klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door middel van elektronische bevestiging op de website van CleanXL B.V. Enige algemene (inkoop) voorwaarden van de Klant worden hierbij door CleanXL B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Elke aanbieding van CleanXL B.V. dient als één geheel te worden beschouwd en is vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald. Een aanbieding is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk op de website van CleanXL B.V. voorkomt.

2.2 Kennelijke vergissingen en fouten in Aanbiedingen kunnen CleanXL B.V. niet binden.

2.3 Indien de Klant elektronisch een Bestelling plaatst, is deze Bestelling slechts bindend voor CleanXL B.V. indien CleanXL B.V. deze Bestelling schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Na aanvaarding door CleanXL B.V. kan de Klant haar Bestelling niet meer wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming per e-mail van CleanXL B.V.

2.5 Alle productinformatie op de website van CleanXL B.V. wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde Producten daaraan behoeven te beantwoorden. CleanXL B.V. is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

2.6 Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens CleanXL B.V. gedaan door verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden CleanXL B.V. slechts indien deze door CleanXL B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3.  PRIJZEN

3.1 Onverminderd artikel 3.3. van deze Algemene Voorwaarden, betreft de prijs van de Producten een nettoprijs, exclusief BTW, die alle kosten en rechten, adequate verpakking, keuringen, testen en certificaten omvat, en in euro is uitgedrukt.

3.2 Indien een korting onder bepaalde voorwaarden op de prijzen wordt toegekend aan een Klant zal de prijs onmiddellijk en van rechtswege verhoogd worden met de desbetreffende korting op het ogenblik dat de Klant niet meer aan de voorwaarden voldoet.

3.3 Voor Bestellingen tot een bedrag van € 75,- (exclusief BTW) worden € 5,95 leveringskosten in rekening gebracht bij de Klant volgens de ten tijde van de uitvoering van de Bestelling daartoe bij CleanXL B.V. geldende regeling.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven CleanXL B.V. het recht om de prijs van de Producten te wijzigen ten belope van het bedrag waarmee voormelde factoren werden gewijzigd.

ARTIKEL 4.  BETALING EN ZEKERHEID

4.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken bij orderbevestiging door CleanXL B.V. waarbij voorafgaand een betalingstermijn werd overeengekomen, welke worden vermeld op de factuur, dienen facturen van CleanXL B.V. bij de levering van de Producten te worden betaald. Ingeval van een voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, zal de prijs van de Producten steeds binnen de 30 kalenderdagen na de dag van de levering ervan dienen te worden betaald.

4.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zijnde EURO (€), zonder korting uit welke hoofde dan ook. De Klant is niet gerechtig zijn betalingsverplichting ten opzichte van CleanXL B.V. te verrekenen of op te schorten.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege en automatisch in verzuim, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien betaling niet bij de levering van de Producten dan wel binnen de schriftelijk overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de Klant daarvoor de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, gedurende de tijd waarin de Klant in verzuim is. Hierbij zal ieder deel van de maand als een gehele maand worden gerekend.

4.4 In geval van niet-tijdige betaling op de vervaldatum van de factuur worden de Klant tevens kosten voor debiteurenadministratie en – bewaking en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht in de vorm van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 25,-, onverminderd het recht van de CleanXL B.V. om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade indien deze hoger zou liggen. Enige betaling door de Klant zal eerst worden verrekend met voormelde forfaitaire schadevergoeding, alvorens in mindering te worden gebracht op de laattijdige factuur.

4.5 Ingeval van niet-tijdige betaling door, of vereffening of faillissement van de Klant worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of CleanXL B.V. hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden. Daarnaast is CleanXL B.V. gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst - inclusief lopende Bestellingen - op te schorten met onmiddellijke ingang zonder voorgaande ingebrekestelling, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CleanXL B.V. om een schadevergoeding te vorderen.

4.6 Alle klachten die betrekking hebben op de facturatie, moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zoals die wordt vermeld op de factuur, schriftelijk aan CleanXL B.V. worden gemeld per aangetekend schrijven. Indien binnen deze termijn de factuur niet wordt betwist, worden de gegevens op de factuur geacht als juist te zijn erkend door de Klanten vervallen de rechten die de Klant heeft in dat opzicht.

4.7 CleanXL B.V. is steeds gerechtigd om alle vorderingen die zij jegens de Klant heeft, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant of met haar verbonden vennootschappen op CleanXL B.V.. Ingeval de vordering van CleanXL B.V. op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt CleanXL B.V. van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Klantbeslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd, CleanXL B.V .gerechtvaardigd mag vrezen dat de tegenvordering niet (tijdig) zal worden voldaan of de Klantzijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. CleanXL B.V. zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De door CleanXL B.V. geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Klant de prijs (in voorkomend geval verhoogd met alle interesten en bijkomende kosten) en elke andere openstaande en opeisbare vordering die CleanXL B.V. ten aanzien van de Klant volledig heeft voldaan.

5.2 Door CleanXL B.V. geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen door de Klantenkel worden doorverkocht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en aan andere professionele afnemers. In geval van doorverkoop is de Klant verplicht van zijn afnemers een geldig en tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud te bedingen op de doorverkochte Producten ten voordele van CleanXL B.V.

5.3 De Klant zal de Producten apart opslaan en ervoor zorg dragen dat deze duidelijk te identificeren zijn als producten welke door CleanXL B.V. zijn geleverd.

5.4 Het is de Klant niet toegestaan de Producten te verpanden of hierop enig ander (zakelijk) recht te vestigen zolang er een eigendomsvoorbehoud op rust. De Klant zal de eventuele eigenaar van zijn bedrijfslokalen, evenals elke andere derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de Producten, informeren over het feit dat de Producten voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van CleanXL B.V.

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Levering vindt plaats op de locatie en datum zoals die is bepaald in de Bestelling.

6.2 Indien er geen leverdatum is bepaald in de Bestelling en behoudens dit anders of meer gedetailleerd werd meegedeeld door CleanXL B.V. bij de aanvaarding van de Bestelling, dan zal de levering van de Producten binnen maximaal 3 werkdagen plaatsvinden.

6.3 De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten de volgende Werkdag een tweede maal worden aangeboden en tussentijds worden opgeslagen voor rekening van CleanXL B.V., maar voor risico van de Wederpartij. Indien de Producten na deze tweede aanbieding wederom niet worden aangenomen door de Wederpartij, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40% van de prijs van de Producten, onverminderd het recht van CleanXL B.V. om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade c.q. kosten indien deze hoger zou liggen.

ARTIKEL 7. LEVERTIJD

7.1 De voorgestelde levertijd geldt nimmer als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voorgestelde data voor levering worden steeds bij benadering en ter inlichting opgegeven. Bij ernstige vertraging in de levering kan CleanXL B.V. schriftelijk in gebreke worden gesteld, in welk geval aan CleanXL B.V. een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

7.2 Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding - uit welke aard ook - noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van het contract of Bestelling. CleanXL B.V. zal geenszins gehouden zijn voor schade - uit welke aard ook – die eventueel zou ontstaan als gevolg van een laattijdige levering.

ARTIKEL 8. TRANSPORT / RISICO

8.1 Vanaf het vertrek uit de distributiepunt van CleanXL B.V. of die van haar leveranciers worden de Producten steeds voor risico van CleanXL B.V. getransporteerd, en dit ongeacht de plaats van de levering. Op het moment dat de verkochte Producten door CleanXL B.V. of een door deze aangewezen vervoerder bij de Klant worden geleverd, zijn de Producten voor risico van de Wederpartij, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Wederpartij. Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.

ARTIKEL 9.  VERPAKKINGEN

9.1. Verpakkingen van de geleverde Producten worden door CleanXL B.V. slechts teruggenomen indien deze afzonderlijk op de factuur in rekening zijn gebracht.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De aansprakelijkheid van CleanXL B.V. veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten is in ieder geval maximaal beperkt tot het netto factuurbedrag dat CleanXL B.V. voor de Producten die tot de aansprakelijkheid hebben geleid, in rekening heeft gebracht. CleanXL B.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten, indien zij uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de levering van de Producten de identiteit van de Producent dan wel Invoerder van de geleverde Producten aan de Klant ter kennis brengt. In dat geval zal de Klant de door haar geleden schade ingevolge de toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten enkel rechtstreeks op de Producent dan wel de Invoerder kunnen verhalen.

10.2 Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 is CleanXL B.V. niet aansprakelijk voor schade die de Klanten/of haar werknemers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog of opzet of grove schuld van CleanXL B.V.of haar werknemers.

10.3 CleanXL B.V.kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade.

10.4 CleanXL B.V .sluit expliciet alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de Producten door de Klanten/of haar werknemers en/of derden of als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Wederpartij.

10.5 Het recht van de Klant op schadevergoeding ontstaat pas, indien de Klant na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade per aangetekend schrijven, per e-mail of per fax aan de klantenservice van CleanXL B.V. heeft gemeld. Iedere aanspraak op betaling van vergoeding van schade, vervalt na verloop van 30 kalenderdagen na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen.

ARTIKEL 11. GEBREKEN / KLACHTTERMIJNEN

11.1 De Klant dient de geleverde Producten zo spoedig na de levering te onderzoeken op conformiteit. Hierbij dient de Klant na te gaan of de geleverde Producten aan de overeenkomst beantwoorden, te weten:

a. of de juiste Producten zijn geleverd;
b. of de geleverde Producten wat hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst;
c. of de geleverde Producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden verwacht voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Bij gebreken, beschadiging, onvolledigheid of vergissing van de Producten is de Klant ertoe gehouden dit zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de gegevens op de leveringsbron die bij de levering wordt overgemaakt te melden aan CleanXL B.V. Indien de Klantgeen melding maakt van gebreken of klachten binnen deze termijn zal zijn klacht niet meer in behandeling worden genomen en vervalt zijn recht op welke vorm van compensatie of herstel dan ook.

11.3 Onverminderd artikel 11.2 van deze algemene voorwaarden, is de maximale aansprakelijkheid van CleanXL B.V., indien ze toerekenbaar tekortschiet inzake de levering van de Producten, beperkt tot het kosteloos opnieuw leveren van de Producten, dan wel de vervanging ervan, naar keuze van CleanXL B.V..

11.4 Geringe afwijkingen tussen de op de website van CleanXL B.V. (www.cleanxl.nl) afgebeelde Producten en de geleverde Producten zijn technisch van aard en gelden daarom niet als gebrek of non-conformiteit.

11.5 Vorderingen inzake non-conformiteit van de geleverde Producten verjaren in elk geval na verloop van 6 (zes) maanden na de dag van de levering van de Producten.

ARTIKEL 12. GARANTIE

12.1 CleanXL B.V. staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2 De garantie die door CleanXL B.V. wordt verstrekt is gelijk aan de garantie die zij verkrijgt van haar toeleveranciers. De Klant kan geen aanspraak maken op een verdergaande garantie dan de door deze toeleverancier van de Producten geboden garantie.

12.3 Een door CleanXL B.V., de Producent of de Invoerder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover CleanXL B.V. kan doen gelden.

12.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop CleanXL B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de Wederpartij.

12.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

12.6 De garanties vermeld in dit artikel gelden niet voor geschenken (cadeaus) en gratis Producten.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM / AUTEURSRECHTEN

13.1 CleanXL B.V. of haar contractspartijen behouden alle rechten die rusten op de aan de Klant ter beschikking gestelde documentatie, specificaties en materialen, in welke vorm dan ook, ongeacht de wijze waarop deze zijn gebruikt of opgeslagen. De Klant zal de documentatie, specificaties en materialen bij het ontvangen van de documenten die op hun juistheid en onderlinge samenhang controleren en eventuele afwijkingen en onvolkomenheden melden aan CleanXL B.V. De Klant moet de documentatie, specificaties en materialen duidelijk als eigendom van CleanXL B.V. aanmerken en derden uitdrukkelijk op het eigendomsrecht van CleanXL B.V. wijzen. De Klant zal de documentatie, specificaties en materialen niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking werden gesteld door CleanXL B.V. en zal deze nog gedeeltelijk noch volledig reproduceren of aan derden ter inzage verstrekken en/of overhandigen.

13.2 De door CleanXL B.V. geleverde Producten maken naar haar weten geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat de door CleanXL B.V. geleverde Producten een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal CleanXL B.V. naar haar keuze en na overleg met de Klant de betrokken Producten vervangen door Producten, die geen inbreuk maken op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken Producten terugnemen tegen terugbetaling van de prijs van de Producten verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

13.3 De Klant heeft geen recht op vervanging van de Producten, die enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde schenden, indien hij CleanXL B.V. niet binnen 30 kalenderdagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

ARTIKEL 14. OPSCHORTING / ONTBINDING OVEREENKOMST

14.1 De overeenkomst kan door CleanXL B.V. beëindigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding, met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, indien de Klant een grove fout begaat of een ernstige inbreuk op enige bepaling van de overeenkomst pleegt die niet wordt verholpen binnen de 8 werkdagen na schriftelijk verzoek tot herstel van de grove fout of ernstige inbreuk. Onder ernstige fout of een ernstige inbreuk worden in de zin van dit artikel niet beperkend beschouwd: fraude, bedrog, opzettelijke fout of het herhaaldelijk niet tijdig betalen van de prijs, zoals vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

14.2 Deze overeenkomst kan tevens door CleanXL B.V. alsook de Klant beëindigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten, door middel van een aangetekend schrijven, indien: (i) de solvabiliteit van de Klant in twijfel kan worden getrokken op basis van vaststaande feiten; (ii) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, overgaat tot vereffening van zijn onderneming of anderszins insolvabel blijkt; (iii) er zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de Klant; (iv) er sprake is van overmacht die langer dan zes maanden duurt. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die niet aan een partij is toe te rekenen of die een partij redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Klantgesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken om, doch niet beperkend, zijn begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van Producten of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen van of defecten aan de voor het uitvoeren van de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van CleanXL B.V., staking, bedrijfsbezetting en lock-out van CleanXL B.V. of haar toeleveringsbedrijven, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, algemene transportmoeilijk-heden, ziekte van personeel en ontbreken van grondstoffen.

14.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal CleanXL B.V. in geen geval tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden zijn. De Klant is verplicht CleanXL B.V. te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding van de overeenkomst kunnen ontstaan.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 De Klant is verplicht alle informatie en kennis omtrent CleanXL B.V. die zij verneemt of die wordt kenbaar gemaakt in het kader van een prijsaanvraag, een Bestelling en/of de uitvoering van de overeenkomst, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de prijs en modaliteiten van de overeenkomst, geheim te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken. De Klant maakt zich sterk dat deze bepaling ook van toepassing is op personeelsleden en/of derden waarop de Klant voor het uitbrengen van een offerte, het beoordelen van een Bestelling en voor de uitvoering van de overeenkomst, beroep doet of zou doen.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANK

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

16.3 De rechtbank van Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat in dit verband tussen CleanXL B.V. en de Klant zou rijzen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. CleanXL B.V. mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

ARTIKEL 17. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

17.1 CleanXL B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

17.2 De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden die van kracht was op het ogenblik waarop een Bestelling door CleanXL B.V. werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die Bestelling tot stand komt.

17.3 CleanXL B.V. zal de Klant binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk in kennis stellen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 18. HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Hierna heeft de Klant nogmaals 14 dagen de tijd om de producten te retourneren aan CleanXL. Wanneer de Klant voldaan heeft aan deze voorwaarden ontvangt de Klant het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug. CleanXL brengt eenmalig € 12,50 exclusief BTW in rekening voor de retourkosten, controleren, transporteren en ophalen van uw bestelling. Indien de Klant de producten retour stuurt middels een postorderbedrijf, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Klant. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan CleanXL geretourneerd worden. CleanXL behoudt zich ten alle tijden het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Om gebruik te maken van dit recht kan de Klant contact opnemen via info@cleanxl.nl. CleanXL zal binnen 14 dagen na aanmelding het volledige orderbedrag terugstorten mits het product reeds in goede orde is ontvangen.

ARTIKEL 19. DOORVERKOOP

19.1 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij de Producten niet zal doorverkopen aan een consument, behoudens indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd toegestaan door CleanXL B.V.

Almere, 1 januari 2015